Informace pro autory


Přijímány jsou dosud nepublikované originální příspěvky v českém nebo slovenském jazyce související 
s tématikou managementu rizik a kvality ve zdravotnictví/sociálních službách:

a) zkušenosti se zaváděním a realizací managementu rizik nebo kvality ve zdravotnictví nebo sociálních službách,

b) výzkumného charakteru,

c) přehledového charakteru (klasický přehled - review),

d) recenze aktuálně vydaných publikací (max. 1 rok před recenzí),

e) popisy inovativních přístupů managementu rizik a kvality,

f) jiné.

Každý zaslaný příspěvek prochází vstupním hodnocením (redakční rada hodnotí obsah a kvalitu příspěvku) mimo příspěvky určené k recenznímu řízení. Za obsah článku nesou plnou odpovědnost autoři. Uveřejněné články nejsou honorovány, stávají se majetkem časopisu (použít jejich část - text, obrázek nebo graf lze jen s citací zdroje). Konečné rozhodnutí o přijetí příspěvku ke zveřejnění a o úpravě rukopisu si vyhrazuje redakce.

Redakce si vyhrazuje právo na krácení či úpravy textů, o nichž bude autory informovat.

U původních (vědeckých) prací, kazuistik a odborných článků většího rozsahu určených k recenznímu řízení požadujeme uvedení návrhu dvou recenzentů (z různých pracovišť).

Váš příspěvek ve formátu doc nebo docx včetně obrazové a jiné dokumentace v příslušných formátech zasílejte elektronicky na e-mail: redakce@e-mrvz.cz.

ÚPRAVA PŘÍSPĚVKU

 • redakcí je akceptován rukopis v max. rozsahu 10 stran (v případě rozsáhlejšího textu je nutná domluva s redakcí)
 • nedělte slova na konci řádků a neukončujte řádky klávesou Enter
 • odstavce neodsazujte, neoddělujte mezerou, pouze řádek před následujícím odstavcem ukončete klávesou Enter
 • nepište barevně, nepodtrhávejte slova a věty,
 • důležité informace v textu zvýrazněte nebo označte kurzívou,

 • tematické bloky textu oddělte vynecháním řádku a jejich nadpisy (viz vzor) zvýrazněte tučným písmem
 • používejte jednotné formy grafické úpravy textu - označení textu jednotnými odrážkami, číslicemi, písmeny apod.)

 • omezte používání zkratek; poprvé zařazenou zkratku uveďte v plném zněním pojmu takto: Nežádoucí událost (NU) můžeme definovat jako...
 • Vzor úpravy a struktury textu ke stažení viz níže - ŠABLONA PRO AUTORY

V textu odkazujte na bibliografické citace podle následujícího vzoru:

 • pokud má titul jednoho autora: ...věkové skupiny. (Kohoutek, 2009, p. 16)
 • pokud má titul dva autory: ...snížilo se na 5,9 %. (Press, Miller, 2005, p. 246)
 • pokud má titul více autorů: ... dle úrovně důkazů. (Tichý et al., 2007, p. 231)
 • je-li autor uveden přímo v textu článku: ... Benner (2012, p. 228) připomíná, že ...
 • titul bez autora: ... je definován jako kmetství (Encyklopedický slovník, 2005, s. 11; anonymous, s. 23)

 • při současném odkazování na více zdrojů: ... management rizik definovaný jako (Tichý, 2007, p. 176; Vrána et al., 2006, p. 542) odkazy v závorce jsou řazeny vždy abecedně

Citace v seznamu literatury číslujte arabskými číslicemi v pořadí, v němž se v textu objevily poprvé. 
U odkazů na práce dosud nepublikované, ale přijaté k uveřejnění, uveďte název časopisu s poznámkou
"v tisku". Bibliografické citace a reference je doporučeno strukturovat dle aktuálních verzí ČSN ISO 690
a ČSN ISO 690-2 a jejich příloh.

Číslování a popisky tabulek, grafů a obrázků

Číslo a název tabulky uveďte tučným písmem nad tabulkou takto: Tabulka 1 Zastoupení věkových kategorií

Velikost písma v tabulce může být menší než 12 bodů (pt.)

Grafy a obrázky označte tučně pod objektem takto: Graf 4 Závislost hodnot RPN sledovaného parametru záměna pacienta na věku NLZP a Obrázek 3 Riziko vzniku chyby v systému

Legendu k tabulce, příp. grafu, uvádějte pod objektem.

Na konec textu připojte očíslovaný seznam všech obrazových příloh a přesné popisky. U fotografií připojte také celé jméno jejich autora, anebo uveďte, odkud fotopříloha pochází (z archivu autora, zdravotnického zařízení a jiné).

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

Fotografie včetně portrétů autorů, grafy, schémata, tabulky a jinou obrazovou dokumentaci přijímáme
v elektronické formě. FOTO ve formátu JPG nebo TIF a v rozlišení 300 DPI, Grafy ve formátu PDF. Nevkládejte obrázky do Wordu ani PowerPointu.