Obchodní podmínky

Obchodní společnost: Institut managementu rizik s.r.o
Sídlo: Ječná 1875, Hostivice, 253 01
Identifikační číslo: 07037091
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 293511
Předmět: odborný e-časopis Management rizik ve zdravotnictví
Forma: Členství v klubu MANAGEMENTU RIZIK 
dále jen "zboží". 
Místo prodeje: prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.e-mrvz.cz

Článek 1
Úvodní ustanovení 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti Institut managementu rizik s.r.o., se sídlem Ječná 1875, Hostivice, 253 01, identifikační číslo: 07037091, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 293511 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.e-mrvz.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva 
a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Článek 2
Členství v klubu MANAGEMENTU RIZIK (Klub)

2.1. V případě, že má čtenář zájem o Členství v klubu MANAGEMENTU RIZIK (dále jen "Členství") musí postupovat následovně:
1) Na stránkách www.e-mrvz.cz/user-registration/ vyplní potřebné údaje (povinností je uvádět správně a pravdivě všechny údaje) a tím provede registraci. Obratem je registrace schválena vydavatelem, vytvoří se tak Uživatelský účet (dále jen !účet").
2) Čtenář se poté přihlásí ke svému účtu na stránkách www.e-mrvz.cz/user-login/,
3) Od této chvíle má čtenář neomezený přístup ke všem vydaným číslům. Jednotlivá čísla se volí v sekci "Klub" kliknutím na příslušné vydání.

2.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Čtenář by měl zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.3. Vydavatel může uživatelský účet zrušit, a to v případě, kdy čtenář svůj účet déle než 1 rok nevyužívá (tj. déle než 1 rok se ke svému účtu nepřihlásí).

2.4. Čtenář bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení vydavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.5. Členství není časově omezeno a je zdarma.

Článek 3
Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně platební kartou (při zvolení platební metody "Platba kartou");
- bezhotovostně bankovním převodem (při zvolení platební metody "Faktura") na bankovní účet prodávajícího - číslo účtu: 115-3728000277/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen "účet prodávajícího").

4.2. Prodávající požaduje od kupujícího zaplacení kupní ceny za zboží předem, a to jak v případě zvolení formy prodeje Členství v klubu MANAGEMENTU RIZIK, tak i u Zasílání jednotlivých čísel do e-mailu kupujícího v PDF formátu.

4.3. V případě zvolení platební metody "Platba kartou" je kupující po odeslání objednávky přesměrován na platební bránu, kde vyplní potřebné údaje k dokončení platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání na účet prodávajícího. 

4.4. V případě zvolení platební metody "Faktura" vystaví prodávající kupujícímu po potvrzení objednávky do 24 hodin fakturu a tu pak zašle na e-mail kupujícího, který zadal v objednávce. Po odeslání faktury na e-mail kupujícího je kupní cena splatná do 7 dnů. 

4.5. V případě platební metody "Faktura" je kupující povinen při zadávání platebního příkazu uvádět také variabilní symbol platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání na účet prodávajícího.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu. V případě zvolené platební metody "Platba kartou" vystaví prodávající kupujícímu fakturu po uhrazení kupní ceny za zboží. V případě zvolené platební metody "Faktura" vystaví prodávající kupujícímu fakturu před uhrazením kupní ceny za zboží. Fakturu zašle prodávající na e-mail kupujícího, který zadal při objednávce. 

4.7. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). 

4.8. Na prodávajícího se nevztahuje zákon o evidenci tržeb (EET).


Článek 6 
Přeprava a dodání zboží

6.1. Zboží je přepravováno a dodáváno primárně v elektronické podobě. Buď formou zpřístupnění do uzamčených stránek v případě Členství, kde kupující nalezne všechna čísla, nebo formou zaslání zvoleného čísla e-časopisu ve formátu PDF do e-mailu kupujícího.

6.2. Zboží může být ve výjimečných případech přepravováno a doručováno na adresu kupujícího, a to pouze na základě zvláštního požadavku (dále jen "přání") kupujícího, kdy kupující zažádá prodávajícího o dodání zboží v tištěné podobě. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě přání kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Článek 7
Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Pouze v případě přání kupujícího (viz. Čl. 6, odst. 6.2) prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

    7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

    7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

    7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství a

    7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Článek 8
Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: redakce@e-mrvz.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.8 Kupující nesmí e-časopis jakkoliv šířit, množit či ukládat na různá úložiště internetu nebo firemní intranety. 
V případě porušení této povinnosti se kupující vystavuje postihu dle platné legislativy ČR. 
 

Článek 9 
Ochrana osobních údajů

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Článek 10
Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující může souhlasit se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího (dále jen "reklamní sdělení") na elektronickou adresu kupujícího. Reklamní sdělení zasílá prodávající max. 1x v daném měsíci v tzv. newsletteru. Souhlas se zasíláním reklamních sdělení kupující potvrdí (zaškrtne) v objednávce - v posledním kroku "Potvrzení objednávky". Souhlas není povinný a nemá vliv na úspěšné dokončení objednávky. Potvrzený souhlas může kupující v budoucnu kdykoliv odvolat, a to odesláním e-mailu na adresu elektronické pošty prodávajícího. 

10.2. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu nařízení GDPR pro účely zasílání reklamních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Nákup na webové stránce je možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy budou splněny, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího. Kupující tedy nemusí s ukládáním cookies souhlasit.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování: Přesličková 2886/11, Praha 10, 106 00
adresa elektronické pošty: redakce@e-mrvz.cz
telefon: +420 773 628 774.

V Hostivicích dne 1. 1. 2019